Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem (dalej „Administrator”) serwisu internetowego prowadzonego pod adresem jakoszczedzacnagieldzie.pl jest FAAH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: ul. Wąska 8A, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000484348, posiadająca numer NIP: 8992748555 oraz REGON: 02229689700000.
 2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego pod adresem jakoszczedzacnagieldzie.pl oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (drogą elektroniczną poprzez serwis internetowy, w którym prowadzona jest sprzedaż).
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część umowy sprzedaży zawieranej poprzez Serwis.

Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienie na Produkt i zawiera Umowę Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa.
 2. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Sprzedający – FAAH Sp. z o.o., ul. Wąska 8A, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Polska, KRS: 0000484348, NIP: 8992748555, REGON: 02229689700000, prowadząca sprzedaż za pośrednictwem Serwisu.
 4. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://jakoszczedzacnagieldzie.pl/pro-inwestor, za pośrednictwem którego Klient może nabyć Produkty.
 5. Produkt – treści edukacyjne, które są udostępniane Klientom nabywającym je bezpośrednio w Serwisie.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem Serwisu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności nazwę Produktu.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Autorzy Serwisu nie są doradcami inwestycyjnymi. Przedstawiane treści mają charakter edukacyjny i są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów Autorów, zatem nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
 2. Autorzy oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane przez użytkownika, ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji przekazanych w ramach Serwisu lub zakupionych w Serwisie Produktów.
 3. Pamiętaj, że sam podejmujesz decyzje inwestycyjne i ponosisz za nie odpowiedzialność. Przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji na giełdzie, powinieneś indywidualnie i samodzielnie określić jej potencjalne ryzyko, możliwe korzyści oraz straty z nią związane, jak również jej charakter oraz konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Autorzy Serwisu nie są doradcami inwestycyjnymi. Przedstawiane treści mają charakter edukacyjny i są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów Autorów, zatem nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
 2. Autorzy oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane przez użytkownika, ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji przekazanych w ramach Serwisu lub zakupionych w Serwisie Produktów.
 3. Pamiętaj, że sam podejmujesz decyzje inwestycyjne i ponosisz za nie odpowiedzialność. Przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji na giełdzie, powinieneś indywidualnie i samodzielnie określić jej potencjalne ryzyko, możliwe korzyści oraz straty z nią związane, jak również jej charakter oraz konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe.

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Serwisu, w tym przeglądania oferty oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym przynajmniej: Windows XP lub nowszym, macOS,
  • poprawnie skonfigurowana aktualna wersja przeglądarki internetowej typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączona obsługa plików cookies.
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.

Zasady składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem strony internetowej Serwisu.
 2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest wybranie Produktu, prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia oraz akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w toku składania Zamówienia.
 3. W toku procesu Zamówienia Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, dane do faktury, sposób płatności i inne. Klient w toku procesu Zamówienia nie dokonuje rejestracji.
 4. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” lub równoważnego.
 5. Klient może dokonać płatności ceny za zakupione Produkty w następujący sposób:
  • szybkie przelewy (w tym blik)
  • raty Przelewy24 (operatora płatności)
 6. Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy Sprzedaży, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.
 7. Zamówienia są realizowane niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia zapłaty od operatora płatności.
 8. Cena Produktów podawana jest w polskich złotych i zawiera podatek VAT. Cena podana przy Produktach jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 9. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT, przesyłany drogą elektroniczną.

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 28 stycznia 2020 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Administrator przekazał Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy w formie e-mail.
 2. Choć ustawowe prawo do odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży jest wyłączone, zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, Klient może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy sprzedaży z Produktu kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu maksymalnie 14 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail sklep@jakoszczedzacnagieldzie.pl
 3. Wszelkie zwroty należności wynikające z pkt 2. będą regulowane przez Administratora nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.

Warunki reklamacji

 1. Klientowi, będącemu Konsumentem służy prawo do złożenia reklamacji na nienależyte wykonanie umowy, w szczególności w przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej w siedzibie Sprzedawcy (FAAH Sp. z o.o., ul. Wąska 8A, 05-520 Konstancin-Jeziorna) lub drogą elektroniczną na adres email: sklep@jakoszczedzacnagieldzie.pl
 3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.
 4. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekaże zgłaszającemu ją Klientowi w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, jeżeli zgłaszający reklamację wyrazi zgodę na taką formę komunikacji. W przypadku, gdy reklamacja została złożona drogą elektroniczną, Sprzedawca rozpatrzenie reklamacji może wysłać na adres poczty email, z którego została wysłana reklamacja, chyba że zgłaszający wskazał inny adres email do korespondencji w sprawie reklamacji.
 5. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, osoba ją zgłaszająca powinna dostarczyć opis reklamacji wraz ze wskazaniem adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej, na który ma mu zostać wysłane rozpatrzenie reklamacji. Ponadto, reklamacja musi zawierać imię i nazwisko zgłaszającego.
 6. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Klienta będącego Konsumentem reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekaże zgłaszającemu reklamację na papierze lub pocztą elektroniczną oświadczenie o:
  • zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
  • odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu Sprzedawca wraz z oświadczeniem przekaże informację o podmiocie uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązania sporu.
 8. Sprzedawca wskazuje, że Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) przewiduje możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą administrowanej przez Komisję Europejską platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega prawo do zmiany Regulaminu z zachowaniem warunków, o których mowa poniżej.
 2. Administrator, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o tym w Serwisie, z zastrzeżeniem, że zmiany wejdą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu ich ogłoszenia.
 3. Zamówienia złożone w Serwisie przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od 11 stycznia 2024 roku.